Affärsvillkor

 

Allmänna affärsvillkor och kundinformation

 

 

I. Allmänna affärsvillkor

 

1 § Grundläggande bestämmelser

 

(1) Följande villkor gäller för alla avtal som du ingår med oss som leverantör (H.T. Trade Service GmbH & Co. KG) via webbplatsen www.premiumxl.se. Om inget annat avtalats är det uteslutet att inkludera dina egna villkor om det är nödvändigt.

 

(2) En "konsument" i den mening som beskrivs i följande regler är varje fysisk person som ingår en rättslig transaktion som till övervägande del inte kan hänföras till vare sig hans kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. Begreppet "företagare" avser varje fysisk person, juridisk enhet eller juridiskt ansvarigt partnerskap som ingår en rättslig transaktion inom ramen för sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

 

§ 2 Ingående av avtalet

 

(1) Föremålet för avtalet är försäljning av produkter.

 

(2) När vi lägger ut produkten på vår webbplats ger vi dig ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal på de villkor som anges i produktbeskrivningen.

 

(3) Köpeavtalet sker via systemet med kundvagnen på nätet på följande sätt: de produkter som ska köpas flyttas till kundvagnen. Du kan välja varukorgen med hjälp av de relevanta knapparna i navigeringsfältet och göra ändringar när som helst. Efter att ha öppnat sidan "Checkout" och angett de nödvändiga personuppgifterna och betalnings- och leveransvillkoren visas all information om beställningen på nytt på sidan med orderöversikt. Om du har använt ett system för omedelbar betalning (t.ex. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments osv.) för att initiera betalningen, kommer du antingen till vår webbutik på sidan för orderöversikt eller omdirigeras till webbplatsen för leverantören av den omedelbara betalningen. Om du omdirigeras till systemet för omedelbar betalning, vänligen välj och ange dina uppgifter som krävs. Därefter kommer du tillbaka till sidan med orderöversikt i vår webbutik.

Innan du skickar beställningen kan du kontrollera alla uppgifter på nytt, ändra dem (vilket också kan göras via webbläsarens "tillbaka"-funktion) eller avbryta köpet. Genom att klicka på knappen "Beställ" för att skicka beställningen, förklarar du att du godkänner beställningen på ett juridiskt bindande sätt, varigenom köpeavtalet träder i kraft.

(4) Upprättandet av beställningen och överföringen av all information som är nödvändig för att ingå avtalet sker delvis automatiserat via e-post. Därför måste du se till att den e-postadress som du har angett till oss är korrekt och att mottagandet av respektive e-postmeddelanden är garanterat. Du måste särskilt se till att e-postmeddelandena inte blockeras av ett SPAM-filter.

 

§3 Särskilda avtal relaterade till de erbjudna betalningssätt

(1) Betalningsalternativ från Klarna

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi följande betalningsalternativ. Betalning sker alltid till Klarna:

Du hittar mer information och Klarnas användarvillkor här. Allmän information om Klarna finns här. Klarna kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas sekretesspolicy.

För mer information om Klarna, klicka här. Klarna-appen hittar du här.

 

§ 4 Förbehållsrätt, äganderättsförbehåll

 

(1) Du kan utöva en retentionsrätt endast om situationen i fråga gäller fordringar som härrör från samma avtalsförhållande.

 

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpesumman har betalats i sin helhet.

 

(3) Om du är företagare gäller även följande villkor:

 

(a) Vi behåller äganderätten till varorna tills alla fordringar som uppstår i samband med den pågående affärsrelationen har reglerats till fullo. De varor som är föremål för äganderätten får inte pantsättas eller överlåtas som säkerhet förrän äganderätten till dessa varor övergår.

 

b) Du får sälja varorna vidare inom ramen för en ordnad transaktion. I detta avseende överlåter du härmed till oss alla fordringar som uppgår till det fakturabelopp som du är skyldig till följd av omförhandlingen och vi accepterar sessionen. Dessutom har du rätt att driva in fordran. Om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter på ett ordnat sätt förbehåller vi oss rätten att driva in fordran själv.

 

c) I en situation som innebär att de varor som omfattas av äganderätten kombineras och slås samman förvärvar vi delägarskap i de nybildade varorna. Denna samäganderätt motsvarar förhållandet mellan fakturavärdet för de varor som omfattas av äganderätten och de andra bearbetade varorna vid tidpunkten för bearbetningen.

 

d) Om du gör en begäran av detta slag är vi skyldiga att frigöra de säkerheter som vi är skyldiga i den mån som det realiserbara värdet av våra säkerheter överstiger den fordran som ska säkras med mer än 10 %. Det är vi som ansvarar för att välja ut de säkerheter som ska frisläppas.

 

§ 5  Garanti

 

(1) De lagstadgade garantirättigheterna gäller.

 

(2) Som konsument uppmanas du att omedelbart kontrollera att produkten är komplett, att den inte har synliga fel eller transportskador när den levereras och att omedelbart skriftligen meddela dina klagomål till oss och transportföretaget. Även om du inte uppfyller denna begäran påverkar det inte dina rättsliga garantianspråk.

 

(3) I den mån du är ett företag gäller följande skillnad för de ovannämnda garantireglerna:

 

(a) Det är underförstått att de uppgifter som vi tillhandahåller och den produktbeskrivning som tillhandahålls av tillverkaren är det enda som representerar egenskaperna och tillståndet för produkten i fråga. Andra annonser, kommentarer och uttalanden från tillverkaren anses inte vara representativa för produktens egenskaper och skick.

 

b) Om varorna visar sig vara defekta förbehåller vi oss rätten att reparera varorna eller tillhandahålla ersättning. Om felet inte avlägsnas kan du kräva ett prisavdrag eller häva avtalet efter eget gottfinnande. Avhjälpandet av felet gäller efter ett andra misslyckat försök, om inte omständigheterna talar för något annat, särskilt på grund av varans och/eller felets art eller andra omständigheter. Vid reparation ska vi inte stå för de extra kostnader som uppstår vid överföring av varorna till en annan plats än platsen för utförandet, i den mån överföringen inte motsvarar varornas avsedda användning.

 

c) Garantiperioden är tre år efter leverans av produkten. Förkortningen av perioden ska inte tillämpas:

 

- för skador som kan tillskrivas oss till följd av skador på liv, lem eller hälsa och andra skador som orsakats av uppsåtlig misskötsel eller grov vårdslöshet;

- i den mån vi medvetet har dolt felet eller tagit emot en garanti för varornas kvalitet;

- för varor som används för en byggnad i enlighet med deras normala bruksanvisningar och vars fel orsakas av detta;

- för lagstadgade regresskrav som du har mot oss i samband med garantianspråk.

 

§6 Val av lag, plats för fullgörande, jurisdiktion

 

(1) Tysk lag ska tillämpas. Detta lagval gäller endast för kunderna om det inte leder till att det skydd som garanteras av de tvingande bestämmelserna i lagen i det land där respektive kund har sin vanliga vistelseort upphävs (principen om att dra nytta av tvivlet).

 

(2) Om du inte är en konsument, utan en affärsman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig institutionell fond, är vårt säte jurisdiktionsplats och platsen för alla följande tjänster från de affärsrelationer som finns med oss. Samma villkor gäller för situationer där du inte är ansluten till en allmän jurisdiktion i Tyskland eller EU, liksom situationer där din hemvist eller vanliga vistelseort inte är känd när talan väcks . Detta påverkar inte möjligheten att begära att domstolen ska vända sig till en annan jurisdiktion.

 

(3) Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är uttryckligen tillämpliga.

 

II. Information

 

1. Säljarens identitet

 

H.T. Trade Service GmbH & Co. KG

Eversburger Str. 32

49090 Osnabrück

Tyskland

Telefon: 49-0541-977657-01

E-postadress: [email protected]

 

Alternativ tvistlösning: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol (ODR-plattformen), som finns på https://ec.europa.eu/odr.

 

2. Uppgifter om ingående av kontraktet

 

De tekniska stegen i samband med ingående av avtalet, själva avtalets slut och korrigeringsmöjligheterna utförs i enlighet med reglerna om "ingående av avtalet" i våra allmänna affärsvillkor (del I.).

 

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstexten

 

3.1 Avtalsspråket ska vara svenska.

3.2 Vi lagrar inte hela avtalstexten. Innan beställningen skickas kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion innan beställningen skickas via online-shopping cart-systemet. När beställningen har mottagits av oss skickas beställningsuppgifter, lagstadgad information om distansavtal och standardvillkor till dig på nytt via e-post.

 

4. Produktens eller tjänstens viktigaste egenskaper

 

De viktigaste egenskaperna på varorna och/eller tjänsterna anges i respektive erbjudande.

 

5. Priser och betalningsarrangemang

 

5.1 De priser som anges i respektive erbjudande är totalpriser samt fraktkostnader. De inkluderar alla priskomponenter, inklusive alla skatter och avgifter.

 

5.2 Fraktkostnaderna ingår inte i inköpspriset. De kan ses genom att klicka på motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande, visas separat under ordertransaktionen och måste också bäras av dig i den mån gratis leverans inte är bekräftad.

 

5.3 Om leveransen sker till länder utanför Europeiska unionen kan vi ådra oss orimliga extrakostnader, såsom tullar, skatter eller avgifter för penningöverföring (överförings- eller valutaavgifter som tas ut av banker), som du måste stå för.

 

5.4 Du måste också bära kostnaderna för överföring i fall där leverans sker till en EU-medlemsstat, men betalningen inleds utanför Europeiska unionen.

 

5.5 De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas genom att klicka på den relevanta knappen på vår webbplats eller visas i respektive erbjudande.

 

5.6 Om inget annat anges för respektive betalningsmetod ska de betalningsfordringar som följer av det ingångna avtalet betalas omedelbart.

 

6. Leveransvillkor

 

6.1 Leveransvillkor, leveransdatum och eventuella befintliga leveransbegränsningar hittar du genom att klicka på den relevanta knappen på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

 

6.2 Om du är konsument regleras följande i lag: Risken för oavsiktlig förstörelse eller försämring av de sålda varorna under transporten överförs till dig först när varorna i fråga levereras, oavsett om transporten är försäkrad eller inte. Detta villkor gäller inte om du självständigt har anlitat en transportör som inte har angetts av oss eller en person som på annat sätt har utsetts att utföra transporten. Om du är företagare sker leverans och transport på egen risk.

 

7. Lagstadgad garantirätt

 

Ansvaret för defekter regleras av bestämmelsen "Garanti" i våra allmänna villkor (del I).

 

 

8. Användning av rekommendationssidor

- Trustpilot A/S:

 

Kundomdömen är särskilt produktiva för öppenhet och optimering, och därför erbjuder vi dig möjligheten att lämna in motsvarande omdömen om vår tjänst via en omprövningstjänst som erbjuds av Trustpilot www.trustpilot.se. För detta ändamål använder vi ett gränssnitt till den oberoende betygsportalen Trustpilot, som drivs av Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Köpenhamn, Danmark. Det är inte möjligt för oss att kontrollera eller påverka enskilda inbjudningar. Detta är det enda sättet att säkerställa ett fullständigt och oberoende kundbetyg för vårt företag och våra tjänster. De uppgifter som skickas till företagsappen för detta ändamål (efternamn, förnamn, e-postadress och referensnummer) överförs till vår företagsapp av Trustpilot och används varken av Trustpilot själv eller överförs till tredje part. På sidan https://de.trustpilot.com/review/ kan du göra en bedömning av vårt företag. Det är fritt fram för dig som kund att lämna ett betyg. Det krävs att du skapar/öppnar en användarprofil på Trustpilot för att kunna lämna ett betyg eller registrera kundfeedback. Förutom ett betyg för det inbjudande företaget kan betyg också skrivas in för vilket företag som helst på Trustpilots rekommendationssida. Vid en kreditvärdering utan föregående inbjudan krävs dock en tydlig hänvisning till ett avtalsförhållande med företaget. Mer information om detta finns på Trustpilots webbsida. Om ett betyg skickas in genom att klicka på länken i inbjudan skapas automatiskt en användarprofil på Trustpilot efter att personuppgifterna, vanligtvis namn och e-postadress, har angetts för verifiering. Detta åtföljs av ett samtycke till bestämmelserna om dataskydd och Trustpilots allmänna villkor. Dessa kan ses på Trustpilots webbplats: https://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms. Om du deltar i detta feedback-system kommer ditt betyg att publiceras på vår webbplats och på Trustpilots webbplats. Mer information finns i Trustpilots sekretesspolicy och deras villkor.

 

Om du inte samtycker till detta kan du skicka ett e-postmeddelande till oss.

 

Ansvar för brister regleras av "Garanti" bestämmelserna i våra Allmänna affärsvillkor (Del I). Dessa SBT:er och kunduppgifter har skapats av jurister som specialiserat sig på IT-rätt, som arbetar för Traderbundet och som ständigt kontrolleras för att se till att lagstiftningen följs. Händlerbund Management AG garanterar texternas juridiska säkerhet och tar på sig ansvaret vid varningar. Mer detaljerad information finns på följande webbplats: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.