Affärsvillkor Standard affärsvillkor och kundinformation

I. Standard affärsvillkor

§1 Grundbestämmelser

(1) Följande affärsvillkor gäller för alla kontrakt som du slutar med oss som leverantör (H.T. Trade Service GmbH & Co. KG) via www.premiumxl.de webbplatsen. Om inte annat överenskommits är inkluderingen, om nödvändigt, av dina egna villkor utesluten.

(2) En "konsument" i den mening som avses i följande föreskrifter är varje fysisk person som slutar en juridisk transaktion som i överväldigande utsträckning inte kan hänföras till vare sig hans kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. Termen "affärsman" avser varje fysisk person, juridisk person eller juridiskt ansvarigt partnerskap som avslutar en rättslig transaktion i enlighet med hans / hennes oberoende yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§2 Slutsats av kontraktet

(1) Föremålet för kontraktet är försäljning av produkter.

(2) När vi lägger produkten i fråga på vår hemsida, ger vi dig ett bindande erbjudande om att ingå ett försäljningsavtal med de villkor som anges i produktbeskrivningen.

(3) Köpavtalet sker via online-kundvagnen enligt följande: De produkter som är avsedda att köpas flyttas till "kundvagnen". Du kan välja kundvagnen med lämpliga knappar på navigeringsfältet och göra ändringar där när som helst. Efter att du har hämtat "Checkout" -sidan och fyllt i de nödvändiga personuppgifterna samt betalnings- och leveransvillkor, visas all orderinformation igen på sidan Ordningssammanfattning. Om du använde ett direktbetalningssystem (t.ex. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments,Sofort) för att initiera betalningar, kommer du antingen att föras till vår onlinebutik på sidan med orderhistorik eller vidarebefordras till leverantörens webbplats för direktbetalning. Om du vidarebefordras till det aktuella betalningssystemet väljer du och anger dina uppgifter efter behov. Du kommer då tillbaka till orderöversiktssidan i vår webbutik. Innan beställningen skickas kan du ompröva all data, ändra den (som även kan göras via webbläsarens "back" -funktion) eller avbryta köptransaktionen. Genom att klicka på "Placeringsorder i samband med en skuld att betala" -knappen för att lämna in beställningen, intygar du acceptansen av ordern på ett juridiskt bindande sätt som inköpsavtalet äger rum.

(4) Genomförandet av ordern och sändningen av alla detaljer som krävs vid ingåendet av kontraktet sker via e-post, på ett partiellt automatiserat sätt. Följaktligen måste du se till att den e-postadress du har deponerat hos oss är den rätta, och att kvittot på respektive e-post är garanterat. I synnerhet måste du se till att respektive e-post inte blockeras av ett SPAM-filter.

§3 Reträttighet, reservering av äganderätter

(1) Du kan endast utöva en rätt till kvarhållande om det aktuella läget innebär krav som uppstår genom samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen är betalad i sin helhet.

(3) Om du är affärsman gäller följande villkor också:

a) Vi behåller äganderätten till varorna tills alla fordringar som härrör från det pågående affärsrelationen har avvecklats i sin helhet. Varorna som är föremål för titelförhållande får inte pantsättas eller överlåtas som säkerhet innan ägande av de nämnda varorna ändras.

b) Du kan återförsälja varorna inom ramen för en ordnad transaktion. I detta hänseende hänvisar du härmed till alla fordringar som uppgår till storleken på det faktureringsbelopp som uppkommer till dig som en följd av återförsäljningen till oss, och vi accepterar sessionen. Dessutom har du behörighet att samla in kravet ifråga. I den mån du inte fullgör dina betalningsförpliktelser på ett ordnat sätt, förbehåller vi dig rätten att samla fordran oss själva.

c) I en situation som innebär kombination och sammanslagning av de varor som är föremål för titelförvaring förvärvar vi mede äganderätt till det nybildade objektet. Detta samägande motsvarar förhållandet mellan fakturavärdet för de varor som är föremål för titelförvaring och de andra bearbetade föremålen vid bearbetningen.

d) Om du gör en sådan begäran kommer vi att vara skyldiga att släppa ut de värdepapper som är hänförliga till oss, i den utsträckning värdet på våra värdepapper överstiger fordran som ska säkras med mer än 10%. Vi ansvarar för att välja de värdepapper som ska släppas.

§4 Särskilda avtal relaterade till de erbjudna betalningsmetoderna

(1) Betalningsalternativ från Klarna

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi följande betalningsalternativ. Betalning sker alltid till Klarna:

Omedelbar banköverföring: Finns i Tyskland. Ditt konto debiteras omedelbart efter beställningen.

Du hittar mer information och Klarnas användarvillkor här. Allmän information om Klarna finns här. Klarna kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas sekretesspolicy.

För mer information om Klarna, klicka här. Klarna-appen hittar du här.

§5 Garanti
 
(1) De lagstadgade garantierättigheterna är tillämpliga.
(2) Som konsument uppmanas du omedelbart att kontrollera produkten för fullständighet, synliga brister och transportskador så snart den har levererats och omedelbart avslöja dina klagomål till oss och rederiet skriftligen. Även om du inte följer denna begäran, ska den inte påverka dina juridiska garantikrav.
(3) Såvida du är en verksamhet gäller följande skillnad på ovannämnda garantibestämmelser:
a) Det är underförstått att de uppgifter som lämnas av oss och produktbeskrivningen som tillhandahålls av tillverkaren är de enda saker som representerar egenskapen och tillståndet för produkten i fråga. Andra annonser, blurbs och uttalanden utfärdade av tillverkaren anses inte vara representativa för produktens egenskaper och tillstånd.
b) Om varorna visar sig vara felaktiga, ska vi förbehålla oss rätten att reparera varorna eller leverera byten. Om felet inte avlägsnas kan du kräva en minskning av priset eller ta ut kontraktet efter eget gottfinnande. Felavlägsnandet är tillämpligt efter ett misslyckat andra försök, om inte omständigheterna visar sig på annat sätt, i synnerhet på grund av föremålets art och / eller defekt eller andra villkor. Vid reparation får vi inte bära de extrakostnader som uppkommer vid överföringen av varan till en annan plats än platsen för utförandet, såvitt inte överföringen motsvarar den avsedda användningen av varan.
c) Garantiperioden uppgår till en period av tre år efter leverans av produkten. Minskning av tidsgräns gäller inte:
- Skada som kan hänföras till os som orsakas av skada på liv, lem eller hälsa och för andra skador som orsakats av viljaktig avsikt eller grov oaktsamhet.
- i den utsträckning som vi försiktigt har dolt felet eller accepterat en garanti för varans kvalitet, - varor som används för en byggnad enligt deras normala användningsanvisningar och vars defekter orsakades av detta,
- För lagstadgade ansökningsanspråk, som du har mot oss i samband med garantiansvar.
 
§6 Val av lag, plats för fullgörande, behörighet
 
(1) Tysk lag ska gälla. Detta val av lag gäller endast kunder om det inte leder till upphävande av det skydd som garanteras genom de obligatoriska bestämmelserna i lagen i det land där respektive kunds vanliga bostadsort är belägen (principen om principen om fördelning ).
(2) Om du inte är en konsument, utan en affärsman, en offentlig juridisk person eller en offentligrättslig institutionell fond, är vår verksamhetsort behörighetsplatsen och platsen för fullgörande av alla tjänster som följer från de affärsrelationer som finns med oss. Samma villkor gäller situationer där du inte är associerad med en allmän jurisdiktion i Tyskland eller EU, samt situationer där bostadsorten eller den vanliga bostadsorten inte är känd vid tidpunkten för förfarandet . Detta har ingen betydelse för förmågan att väcka talan vid domstol i samband med ett annat behörighetsområde.
(3) Bestämmelserna i FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor är uttryckligen oanvändbara.
 
 
II. Kundinformation
 
1. Säljarens identitet
 
H.T. Trade Service GmbH & Co. KG
Eversburger Str. 32
49090 Osnabrück
Tyskland
Telefon: 49-0541-977657-01
E-post: [email protected]
 
Alternativ tvistlösning: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvister utan tvistlösning (ODR-plattformen), som kan ses på https://ec.europa.eu/odr.Vårt företag accepterar inte denna alternativa tvistlösning.
 
2. Uppgifter om ingående av kontraktet
 
De tekniska stegen i samband med ingående av avtalet, själva avtalets slut och korrigeringsalternativen utförs i enlighet med förordningarna "ingående av avtalet" i våra standard affärsvillkor (del I.).
 
3. Avtalsspråk, vilket sparar kontraktets text
 
3.1 Kontraktsspråk ska vara engelska.
3.2 Den fullständiga texten i kontraktet sparas inte hos oss. Innan beställningen skickas kan kontraktsuppgifterna skrivas ut eller elektroniskt sparas via webbläsarens utskriftsfunktion via nätkorgsystemet. När beställningen har mottagits av oss skickas orderuppgifterna, de lagligt uppdragna uppgifterna om distansförsäljningskontrakt och de vanliga affärsvillkoren till dig via e-post.
 
4. Huvuddrag hos produkten eller tjänsten
 
Viktiga egenskaper hos varorna och / eller tjänsterna finns i respektive citat.
 
5. Priser och betalningsarrangemang
 
5.1 De priser som nämns i respektive erbjudande representerar totala priser, liksom fraktkostnaderna. De inkluderar alla priskomponenter, inklusive alla skatter.
5.2 De avsändningskostnader som uppkommer är inte inkluderade i köpeskillingen. De kan ses genom att klicka på lämplig knapp på vår hemsida eller i respektive citat, visas separat under beställningstransaktionen och måste dessutom bäras av dig, i den mån gratis leverans inte bekräftas.
5.3 Om leverans sker till länder utanför Europeiska unionen kan vi medföra orimliga extrakostnader, såsom avgifter, skatter eller pengaröverföringsavgifter (överförings- eller valutagebyr som debiteras av bankerna), som du kommer att behöva bära.
5.4 Du måste också bära kostnaderna för överföring i fall där leverans sker till en EU-medlemsstat, men betalningen inleds utanför Europeiska unionen..
5.5 De tillgängliga betalningsmetoderna visas genom att klicka på den relevanta knappen på vår webbplats eller visas i respektive erbjudande. 5.6 Om inget annat anges för respektive betalningsmetod ska betalningskraven som uppstår i det ingående avtalet betalas omedelbart.
 
6. Leveransvillkor
 
6.1 Leveransvillkoren, leveransdatum och befintliga leveransrestriktioner, om tillämpligt, kan hittas genom att klicka på lämplig knapp på vår hemsida eller i respektive citat.
6.2 Om du är konsument är följande reglerat enligt lag: Risken för att det sålda föremålet av misstag förstörs eller försämras under transporten övergår endast till dig när den aktuella produkten levereras, oavsett om försändelsen är försäkrad eller ej. Detta villkor gäller inte om du självständigt beställt ett transportföretag som inte har specificerats av oss eller en person som annars har utsetts för att utföra fraktverksamheten. Om du är affärsman, sker leverans och fraktverksamhet på egen risk.
 
7. Lagstadgad garantirätt
 
Ansvar för brister regleras av "Garanti" bestämmelserna i våra Allmänna affärsvillkor (Del I). Dessa SBT och kunduppgifter skapades av advokater med specialisering i IT-lag som arbetar för Händlerbunden och kontrolleras ständigt för laglig överensstämmelse. Händlerbund Management AG garanterar rättssäkerheten för texterna och tar ansvar för eventuella varningar. Mer detaljerad information finns på följande webbplats: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

Senaste uppdateringen: 27.10.2020.

Treten Sie der Premiumxl Community bei: